4.2 Foreningens vedtægter

 Vedtægter for Ejerforeningen Boesvang (Godkendt maj 2011. Afventer tinglysning)

Vedtægternes opbygning:

 1 – 4              Om foreningen Boesvang og dens medlemmer.

5 – 9              Om generalforsamlingen –Foreningens øverste organ-.

10 – 14          Bestyrelsen –Den daglige ledelse-.

15 – 18          Ejernes rettigheder og forpligtigelser.

 § 1.

 Foreningens navn er Ejerforeningen Boesvang.

Matr. Nr. 4 b, ejerlejlighed nr. 1-47, Olsker.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Foreningens værneting er Rønne ret. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

§ 2.

 Foreningens formål er at sikre, at de af ejerforeningens medlemmer tilhørende ejerlejligheder forvaltes i overensstemmelse med de i Hotel- og Restaurationslovgivningen fastsatte regler for udlejning af ejerlejligheder, samt erhvervsmæssig levering af tjenesteydelser, drift og vedligeholdelse af de på ejendommen beliggende fællesanlæg.

Foreningen er således berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med vedtægt og generalforsamlingens beslutning at opkræve fællesbidrag, og at betale fællesudgifter samt at træffe de nødvendige og sædvanlige foranstaltninger vedrørende renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse og tegning af forsikringer m.m.

§ 3.

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i Boesvang, Tejnvej 25, lejlighed 1 til 47.

Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden inden nævnte tidspunkt indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende rets anmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

§ 4.

Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. Hvis lejlighedsejeren er et anpartsselskab, hæfter anpartshaver personligt og solidarisk overfor anpartsselskabet.

Medlemmerne er berettigede og forpligtede overfor foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives 1 uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

Foreningens generalforsamlinger afholdes på Bornholm.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 6.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrationen med et varsel på mindst 4 uger, ved almindeligt brev til de af medlemmerne til foreningen opgivne adresser. Indkaldelsen kan ske elektronisk, hvis medlemmet har givet samtykke til dette.

Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden og skal tillige være ledsaget af det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen inden udgangen af februar måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 • Forelæggelse og godkendelse af budget for næste regnskabsår.
 • Valg af formand (hver andet år).
 • Valg af kasser (hvert andet år).
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. År 1 vælges formand og mindst et bestyrelsesmedlem, og år 2 vælges kasser og mindst et bestyrelsesmedlem. Første år vælges kasser og et bestyrelsesmedlem kun for et år.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når det begæres af ejerlejligheds ejere der tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden.

Efter modtagelse af begæringen påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter begærings modtagelse og den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 8.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Dirigenten udpeger bland de mødte medlemmer en protokolfører og en stemmeoptæller. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovlig og afgør i øvrigt alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf.

Generalforsamlingen skal i øvrigt afholdes i henhold til almindelig dansk foreningsret.

§ 9.

Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

Såfremt foreningen ejer lejligheder, ses der bort fra de stemmer, der hører til den eller de pågældende ejerlejligheder.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, idet hver ejerlejlighed har én stemme uanset ejerlejlighedens størrelse.

Til beslutning om ændring af vedtægten, om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og, at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget. Såfremt et forslag uden at være vedtaget efter denne regel dog har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling senest 6 uger efter, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10.

Den daglige ledelse af ejerforeningen varetages af en bestyrelse på mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Valgbare er foreningens medlemmer og disses eventuelle ægtefæller eller samlevere med fælles folkeregister bopæl med medlemmet de sidste 2 år.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt.

Bestyrelsens beslutningsreferater offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med et medlem af bestyrelsen

Til udøvelse af den daglige drift kan bestyrelsen antage en administrator.

Såfremt der måtte være antaget en administrator, meddeler bestyrelsen denne sædvanlig administratorfuldmagt.

§ 11.

Foreningens regnskab skal godkendes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

§ 12.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årlig ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget. Den årlige ydelse betales kvartalsvis forud.

I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25 % af det på den sidste generalforsamling fastsatte årlige driftsbudget.

Alle ejerlejligheder opvarmes med elvarme, der sammen med elforbruget i øvrigt afregnes overfor ejerforeningen i henhold til forbrug efter bimåler til hver enkelt ejerlejlighed. Hver ejerlejlighed er forsynet med egen bimåler for vand og betaling for vand og vandafledningsafgifter af enhver art betales af hver ejerlejlighedsejer for sig via ejerforeningen. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler et a conto beløb, der er fastsat af bestyrelsen, til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne til el og varme.

Betalingsbetingelserne fastsættes af bestyrelsen.

§ 13.

Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt til sikkerhed for betaling af ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr. 45.000,-  gældende for lejligheder tinglyst efter 1/7 2011.

For lejligheder tinglyst før 1/7 2011 er pantretten, ifølge de gamle vedtægter, kr. 30.000.-

Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og andre byrder, men respekterer ikke pantegæld af nogen art.

§ 14.

Al indvendig vedligeholdelse af de bygningsdele herunder væge og tagkonstruktion, der indeholder ejerlejlighederne, varetages af de respektive ejerlejlighedsejere. Ligeledes har lejlighedsejerne ansvaret for vedligeholdelse af de terrasser der er givet en tidsbegrænset brugsret til.

Ejerlejlighedsejerne er overfor ejerforeningen forpligtede til at sørge for, at bygningerne fremtræder ensartede i udseende og i god vedligeholdelsesstand. Det fremhæves særligt, at bygningernes ydre fremtræden skal være i overensstemmelse med de for området tinglyste servitutter samt gældende lokalplan.

Alle ændringer i bygningernes indretning, ydre fremtræden og eksisterende farvevalg kan alene foretages efter forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Den ydre vedligeholdelse af bygninger varetages af ejerforeningen. Omfanget af denne ydre vedligeholdelse er beskrevet i foreningens husorden, der vedligeholdes af bestyrelsen.

Ledninger i terræn/jord til vand, spildevand samt el tilhører ejerforeningen, der ligeledes forestår al vedligeholdelse af ledningsnettet indtil ejerlejlighedsskel/målerbrønd.

§ 15.

Såfremt en ejerlejlighed forsømmes og forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist på 30 dage. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant.

Såfremt en ejer overtræder foreningens vedtægt eller den af bestyrelsen fastsatte husorden kan foreningen iværksætte sanktioner imod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at såfremt en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser overfor ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan bestyrelsen pålægge ham – eller hans eventuelle lejer – at fraflytte ejerlejligheden med passende varsel.

Såfremt en ejerlejlighed måtte være udlejet og det er lejeren der misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvens som om det var ejeren selv. Om fornødent kan bestyrelsen i overensstemmelse med lejelovens regler begære fogedrettens bistand til udsættelse af medlemmet/medlemmets lejer af vedkommende ejerlejlighed.

I tilfælde af misligholdelse med betalingsforpligtelserne vil fyldestgørelse via ejerforeningens pant i ejerlejligheden om fornødent ske ved tvangsauktion.

§ 16.

Hvis et medlem i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt eller foreningens husorden, herunder ved undladelse af betaling af de for medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, nægter at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter ejerlejligheden med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand.

Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed er da berettiget og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt.

§ 17.

Udvidelse og/eller ændringer i ejerlejlighederne kan gennemføres under iagttagelse af vedtægternes § 14, og på betingelse af,

 • at der bliver harmoni med de øvrige bebyggelser i området og ved et farvevalg, der svarer til den bygning, der påtænkes ændret,
 • at der ikke kan foretages sådanne ændringer i bygninger, terrasser eller beplantning, der ændrer områdets nuværende karakter af en åben ferieboligbebyggelse,
 • at mindste afstand til egentlig naboskel bliver 5 meter,
 • at projekttegninger og ansøgning om byggetilladelse kun kan indgives til Bornholms Regionskommune, når bestyrelsen for ejerforeningen har påtegnet projektet med sin godkendelse og eventuelt herved har tilføjet relevante bemærkninger,
 • at bestyrelsen for ejerforeningen i forbindelse med sådan godkendelse er bemyndiget til af fællesejets grundareal at overdrage sådanne delarealer, der måtte blive en konsekvens af ændringerne,
 • at alle omkostninger ved den tinglysningsmæssige ordning, der måtte blive en følge af forandringerne, afholdes af vedkommende bygherre,
 • at eventuelt ændret areal af vedkommende ejerlejlighed tillige indebærer ændring af ejerlejlighedens fordelingstal, og dermed ændring af vedkommende ejerlejligheds andel af ejerforeningens årlige udgifter.

§ 18.

Hver ejerlejlighed har en eksklusiv brugsret til det som terrasse anførte areal i henhold til arealfortegnelsen over ejerlejlighederne udfærdiget af landinspektør Jan Pedersen, Rønne.

Brugsrettighederne i henhold til nærværende bestemmelse gælder i 25 år fra vedtagelsen af nærværende vedtægter.

På den første generalforsamling efter udløbet træffes beslutning om, hvorvidt brugsrettighederne skal forlænges.

Da tidsbegrænsningen er indsat som følge af reglen i udstykningslovens § 21, bortfalder tidsbegrænsningen, såfremt en lovændring åbner mulighed for at aftale en tidsubegrænset brugsret.

De omhandlede terrasser/svalegange vedligeholdes i enhver henseende af de pågældende ejere af ejerlejligheder, hvortil terrasserne /svalegangene hører.

§ 19.

Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. Nr. 4 b, ejerlejlighed nr. 1-47, Olsker.

Vedtægternes § 13 begæres tillige lyst pantstiftende for kr. 45.000,00 på hver enkelt ejerlejlighed under matr. Nr. 4.b, Olsker, forud for al pantegæld.

Med hensyn til ejerlejlighedernes påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægt er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under foreningen.

 

Godkendt på Generalforsamling.             Dato: __22-04-2011___

 

og  ekstraordinær generalforsamling     Dato :__28-05-2011___

____________________________________________________

 

DE GAMLE tinglyste vedtægter  For  Ejerforeningen Boesvang

§ 1.

Foreningens navn er Ejerforeningen Boesvang.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Foreningens værneting er Rønne ret for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighederne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage drift af de ejerforeningens medlemmer tilhørende ejerlejligheder i overensstemmelse med de i Hotel- og Restaurationslovgivningen fastsatte regler for udlejning af ejerlejligheder samt erhvervsmæssig levering af tjenesteydelser og drift af de på ejendommen beliggende fællesanlæg, idet bemærkes, at ejerlejlighed nr. 33 under matr. Nr. 4 b, Olsker forventes yderligere opdelt i ca. 17 lejligheder. Foreningen er således berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med vedtægt og generalforsamlingsbeslutning at opkræve fællesbidrag og at betale fællesudgifter samt at træffe de nødvendige og sædvanlige foranstaltninger vedrørende renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse og tegning af forsikringer m.m.

§ 3.

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom.

Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden inden nævnte tidspunkt indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men tidligere ejers forpligtelser over foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

 § 4.

Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand.

Medlemmerne er berettigede og forpligtede overfor foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal.

 § 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives 1 uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

Foreningens generalforsamlinger afholdes på Bornholm.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 § 6.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 14 dage.

Ved almindeligt brev til de af medlemmerne til foreningen opgivne adresser.

Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden og skal tillige være ledsaget af det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.
 3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.
 4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår til godkendelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen inden udgangen af februar måned.

 § 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når det begæres af ejerlejlighedsejere der tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af foreningens medlemmer efter fordelingstal. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden.

Efter modtagelse af begæringen påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter begærings modtagelse og den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 § 8.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Dirigenten udpeger bland de mødte medlemmer en protokolfører og en stemmeoptæller. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovlig og afgør i øvrigt alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultatet heraf.

 § 9.

Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

Såfremt foreningen ejer lejligheder, ses der bort fra de stemmer, der hører til den eller de pågældende ejerlejligheder.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, idet hver ejerlejlighed har én stemme uanset ejerlejlighedens størrelse.

Til beslutning om ændring af vedtægten, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret på gene-ralforsamlingen og, at mindst 2/3 af desåledes repræsenterede stemmer for forslaget. Såfremt et forslag uden at være vedtaget efter denne regel dog har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling senest 3 uger efter. Og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Den daglige ledelse af ejerforeningen varetages af en bestyrelse på 5 bestyrelsesmedlemmer.

Valgbare er foreningens mkedlemmer og disses eventuelle ægte-fæller/samlevere med fælles folkeregisterbopæl med medlemmet de sidste 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen, men genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme ud-slaggivende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er mødt. Over bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Så længe Finn Kaas er indehaver af mere end 25 % af lejlighederne efter fordelingstal er Finn Kaas berettiget til at udpege indtil 3 af bestyrelsens medlemmer, og disse behøver ikke at være medlemmer af foreningen.

 § 10.

Til udøvelse af den daglige drift kan bestyrelsen antage en administrator.

 § 11.

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med et medlem af bestyrelsen.

Såfremt der måtte være antaget administrator, meddeler bestyrelsen denne sædvanlig administratorfuldmagt.

 § 12.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil 31/12 2004.

 § 13.

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt registreret eller statsaut. revisor.

 § 14.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget.

Den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25 % af det på den sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

Alle ejerlejligheder opvarmes med elvarme, der sammen med elforbruget i øvrigt afregnes overfor ejerforeningen i henhold til forbrug efter bimåler til hver enkelt ejerlejlighed. Hver ejerlejlighed er forsynet med egen bimåler for vand og betaling for vand og vandafledningsafgifter af enhver art betales af hver ejerlejlighedsejer for sig via ejerforeningen. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler et a conto beløb, der er fastsat af bestyrelsen, til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne til el og varme.

Efter fremsendelse af årsopgørelse for el og vand skal det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt påhvilende retsbidrag indbetales til foreningen senest 14 dage efter påkrav.

 § 15.

Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt til sikkerhed for betaling af ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, vil nærværende vedtægter være at tinglyse pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb stort kr. 30.000,- skriver treti tusinde kroner 00 øre.

Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og andre byrder, men respekterer ikke pantegæld af nogen art.

 § 16.

Al vedligeholdelse såvel indvendig som udvendig af de bygningsdele, der indeholder ejerlejlighederne, varetages af de respektive ejerlejlighedsejere, der overfor ejerforeningen er forpligtede til at sørge for, at bygningerne fremtræder ensartede i udseende og i god vedligeholdelsesstand. Det fremhæves særligt, at bygningernes ydre fremtræden skal være i overensstemmelse med de for området tinglyste servitutter samt gældende lokalplan. Alle ændriger i bygningernes ydre fremtræden og eksisterende farvevalg kan alene foretages efter forudgående skriftlig tilladelse fra Bestyrelsen. I bygninger med mere end i ejerlejlighed kan der alene foretages ændringer i ydre fremtræden og eksisterende farvevalg efter fælles aftale imellem de i bygningen værende ejerlejlighedsejere således, at bygningen udadtil fremtræder som én samlet ejendom. Ejeren af ejerlejlighed nr. 33 har dog en ubetinget ret til at foretage videreopdeling af ejerlejligheden og herunder foretage ændringer i ejerlejlighedens ydre fremtræden – herunder etablere svalegange – uden bestyrelsens tilladelse men efter forud indhentet byggetilladelse fra Bornholms Regionskommune.

Ledninger i terræn/jord til vand, spildevand samt el tilhører ejerforeningen, der ligeledes forestår al vedligeholdelse af ledningsnettet indtil ejerlejlighedsskel/målerbrønd.

Såfremt en ejerlejlighed groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant.

Såfremt en ejer overtræder den af bestyrelsen fastsatte husorden kan foreningen iværksætte sanktioner imod ejeren i overensstemmelse med lejelovens regler om misligholdelse, hvilket medfører, at såfremt en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser overfor foreningen eller et af dennes medlemmer, kan bestyrelsen pålægge ham – eller hans eventuelle lejer – at fraflytte ejerlejligheden med passende varsel. Såfremt en ejerlejlighed måtte være udlejet og det er lejeren der misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme konsekvens som om det var ejeren selv. Om fornødent kan bestyrelsen i overensstemmelse med lejelovens regler begære fogedrettens bistand til udsættelse af medlemmet/medlemmets lejer af vedkommende ejerlejlighed. I tilfælde af misligholdelse med betalingsforpligtelserne vil fyldestgørelse via ejerforeningens pant i ejerlejligheden om fornødent ske ved tvangsauktion.

 § 17.

Hvis et medlem i øvrigt væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af beta-ling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til forenin-gen, nægter at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, vil gentagen krænkel-se af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor medejerne, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem og medlem mets husstand fraflytter ejerlejligheden med 3 måneders varsel til den 1.ste i en måned.

Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand.

Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed er da berettiget og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt.

 § 18.

Campering på fællesarealer er ubetinget forbudt uden bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

 § 19.

Udvidelse og/eller ændringer i ejerlejlighederne kan gennemføres under iagttagelse af vedtægternes § 16, stk. 1, og på betingelse af,

at   der bliver harmoni med de øvrige bebyggelser i området og ved et farvevalg, der svarer til den bygning, der påtænkes ændret,

at   der ikke kan foretages sådanne ændringer i bygninger, terrasser eller beplantning, der ændrer områdets nuværende karakter af en åben ferieboligbebyggelse,

at   mindste afstanden til egentlig naboskel bliver 5 meter,

at   projekttegninger og ansøgning om byggetilladelse kun kan indgives til Bornholms Regionskommune, når bestyrelsen for ejerforeningen har påtegnet projektet med sin godkendelse og eventuelt herved har tilføjet relevante bemærkninger,

at   bestyrelsen for ejerforeningen i forbindelse med sådan god kendelse er bemyndiget til af fællesejets grundareal at overdrage sådanne delarealer, der måtte blive en konsekvens af ændringerne,

at   alle omkostninger ved den tinglysningsmæssige ordning, der måtte blive en følge af forandringerne, afholdes af vedkommende bygherre,

at eventuelt ændret areal af vedkommende ejerlejlighed tillige indebærer ændring af ejerlejlighedens fordelingstal og der med ændring af vedkommende ejerlejligheds andel af ejer foreningens årlige udgifter.

 § 20.

Hver ejerlejlighed har en sksklusiv brugsret til det som terrasse anførte areal i henhold til arealfortegnelsen over ejerlejlighederne udfærdiget af landinspektør Jan Pedersen, Rønne. Det samme gælder for de terrasser/svalegange, der måtte opstå i forbindelse med videreopdeling af ejerlejlighed nr. 33.

Brugsrettighederne i henhold til nærv ærende bestemmelse gælder i 30 år fra vedtagelsen af nærværende vedtægter. På den første generalforsamling efter udløbet træffes beslutning om, hvorvidt brugsrettighederne skal forlænges. Ved afstemningen for så vidt angår forlængelse af brugsrettigheder om terrasser/svalegange har alene ejerlejligheder med terrasse/svalegange stemmeret. Da tids-begrænsningen er indsat som følge af reglen i Udstykningslovens § 21, bortfalder tidsbegrænsningen, såfremt en lovændring åbner mulighed for at aftale en tidsubegrænset brugsret.

De omhandlede terrasser/svalegange vedligeholdes i enhver henseende af de pågældende ejere af ejerlejligheder, hvortil terrasserne/svalegangene hører.

Såfremt den på ejendommen registrerede helårsbolig ikke tillades nedlagt, har den/de ejerlejligheder, der udgør helårsbeboelsen en eksklusiv brugsret til at anvende det nuværende til helårsbeboelsen hørende haveareal ud mod Tejnvej alt i overensstemmelse med de foran angivne retningslinier, – herunder for så vidt angår stemmeret om eventuel forlængelse af brugsretten.

 § 21.

Så længe ejerlejligheder er undergivet forpligtelse til hoteldrift forestås denne af administrator.

Såfremt der måtte vise sig mulighed for at ophøre med hoteldrift en således at de enkelte ejerlejligheder får status som sommerejerlejligheder, ophører ejerforeningen straks med hoteldriften, og eventuelle herefter ledigtblevne lokaler der ikke særskilt kan udstykkes som sommerejerlejligheder vil derefter vederlagsfrit være at overdrage til ejerforeningen af Finn Kaas i det omfang, sådan overdragelse ikke allerede måtte være foretaget i forbindelse med videreopdeling af ejerlejlighed nr. 33.

 § 22.

Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. Nr. 4 b, ejerlejlighed nr. 1-33, Olsker.

Vedtægternes § 15 begæres tillige lyst pantstiftende for  kr. 30.000,00 på hver enkelt ejerlejlighed under matr. Nr. 4.b, Olsker, forud for al pantegæld.

Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder, henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægt er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under foreningen.

Tejn, den 14/7 2005

______________________

Finn Kaas